Kvalita

Jsme certifikovaní dle ISO 9001:2015 a ISO 3834-2:2005 pro obor činnosti: Komplexní zpracování plechových komponentů a svařovaných sestav.

Používáme nástroje APQP podle VDA.
Můžeme poskytnout reporty kvality (8D, 4D, atd.), PPAP, SPC,  materiálové certifikáty, výrobní historii, atd.

Používáme vlastní 3D měřící rameno.

Neustálé zlepšování není u nás fráze ale každodenní pravidlo. Nevěnujeme úsilí pouze zlepšování administrativních a výrobních procesů, ale kromě toho se také podílíme na vývoji produktů spolu s našimi zákazníky.

Zákazníkům dodáváme JIT pomocí kanbanového skladu.

 

 

 

 

Kodex politiky Kvality

 1. Zabezpečovat uspokojování požadavků zákazníka trvalou péčí o vysokou kvalitu realizovaných služeb a jejich neustálé zlepšování v souladu s požadavky ČSN ISO 9001:2016, politikou BOZP a nařízeními Reach.
 2. Zlepšovat a modernizovat technologické procesy a vybavení s cílem zvyšování efektivity a spolehlivosti našich výrobních procesů, bezpečnosti práce a snižování tvorby odpadů.
 3. Budovat dlouhodobé a vzájemně prospěšné vztahy s našimi zákazníky i obchodními partnery, uplatňovat princip nadřazenosti kvality nad kvantitou a přispívat tak k výrobě vysoce kvalitních a bezpečných výrobků.
 4. Sledovat a analyzovat potřeby a očekávání našich zákazníků i v návaznosti na jejich vlastní procesy a hledat další možnosti efektivního plnění jejich individuálních požadavků. 
 5. Neustále zajišťovat plnění platných legislativních požadavků s důrazem na prevenci a ohleduplnost k životnímu prostředí i ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.
 6. Vytvářet a udržovat dobré vztahy s našimi dodavateli a spolupracovat na neustálém zlepšování kvality našich subdodávek. Prosazovat zlepšování systému řízení kvality a BOZP také u našich obchodních partnerů a dodavatelů.
 7. Zajišťovat nejlepší možnou ochranu zaměstnanců před riziky ve výrobních procesech, sledovat úrazovost na pracovištích a jejich důslednou analýzou zavádět opatření směřující k jejich předcházení.
 8. Systematicky pečovat o zvyšování kvalifikace pracovníků a jejich motivace, jako předpokladu k dosažení stále spokojených zákazníků. Uvědomujeme si, že spokojení, kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu.

Vedení společnosti se k podpoře uvedené integrované politiky zavazuje

 1. Tuto politiku managementu pravidelně upřesňovat do hodnotitelných cílů kvality.
 2. Dedikovat nezbytné zdroje pro jejich splnění a efektivní realizaci výcviku a zvyšování kvalifikace potřebných zaměstnanců, zkvalitňování vybavení a celkových pracovních podmínek.
 3. Zdůrazňovat důležitost neustálé orientace na požadavky našich zákazníků, dodržování nastavených procesů nepřetržitého zlepšování, všech relevantních legislativních požadavků, především v oblasti BOZP a respektování chemické politiky Evropské unie Reach. 
 4. Pravidelně přezkoumávat systém managementu z hlediska jeho efektivnosti a účinnosti.

Od pracovníků společnosti vedení očekává

 1. Respektování a sdílení základních hodnot společnosti nastavených majiteli firmy.
 2. Důsledné dodržování schválených postupů a zásad popsaných v procesech systému řízení kvality.
 3. Osobní odpovědnost za kvalitu a bezpečnost vlastní práce spočívající v předcházení chybám důslednou disciplínou při vykonávaní činností ve společnosti a samokontrolou výsledků práce před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkovi.
 4. Aktivní účast při řešení problematiky neustálého zlepšování všech pracovních i navazujících procesů a kvality a bezpečnosti pracovního prostředí.

 

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4